VIlniaus Justiniškių vaikų  ir jaunimo klubas
 

Mokesčio už ugdymą lengvatos


1. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.

2. Jei Įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams mokestis mažinamas 50 procentų.

3. Įstaigos vadovas turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. įstaigą lankančių ugdytinių atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Įstaigos pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Įstaigos nustatyta tvarka ir įforminami Įstaigos vadovo įsakymu.

4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:

4.1. jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

4.2. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

5. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu. 

6. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos nustatytos lengvatos, Įstaigos direktoriui turi pateikti:

6.1. prašymą;

6.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

7. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Įstaigos vadovui pateikimo dienos.

8. Mokesčio už ugdymą lengvatos taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.

9. Numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys pilnamečiai ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.

10. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.

11Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

12. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 9 punkte.

13. Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama. 


Susipažinti su mokėjimo už ugdymą tvarkos aprašu galite ČIA.