Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas
 

Mokesčio už ugdymą lengvatos


1.   Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:

1.1. 50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

1.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

1.3. 50 procentų dydžio mokestis taikomas:

1.4. socialinės paramos gavėjams, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (pateikus prašymą ir įrodančius dokumentus);

1.5. jei Įstaigą lanko du ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, vienam ugdytiniui taikomas 100 procentų dydžio, o kitiems – 50 procentų dydžio mokestis.

2. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

3. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šiame apraše nustatytos lengvatos, Įstaigos direktoriui turi pateikti:

3.1.  prašymą;

3.2.  pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą.

4.     Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.

5.    Nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.